Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken   (in veld: Type document)     

Aantal gevonden publicaties : 249   (uit: 413)

Getoond wordt publicatie : 151 t/m 180


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

151. Documentnummer: 201313  
De Beukenhoeve in Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1920-2000)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
De voorstolp meet globaal 14 bij l8 meter.
Het woongedeelte langs de noordgevel (wegzijde) en westgevel is in de jaren l920 verbouwd en uitgebreid, wellicht in l928 toen Dirk Ruijter het complex kocht.
Aan de voorzijde verrees naast de darsdeuren (van smalle kraaldelen) een nieuwe gevel met bovenverdieping en plat dak. Iets uit het midden een fraaie voordeur, met langwerpige zijruitjes en drie bovenlichten (`melkmeisje'), die aan beide zijden geflankeerd wordt door twee drielichts kozijnen met bovenlichten.
Op de verdieping twee dubbele uitzet-ramen met twee horizontale roetjes. Verspreid over de gevel zeven rozetankers plus twee in het geveldeel naast de darsdeuren.
Dit vernieuwde voorhuis omvat ook de plek waar zich vroeger een zout/kaaskamer bevonden zal hebben, rechts van de darsdeuren. etc

 

152. Documentnummer: 201314  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913)    [Groot, K. (Ko)]
Honderd jaar geleden
 

153. Documentnummer: 201315  
Tentoonstelling "Eigen werk" in 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling "Eigen werk" in 2012
 

154. Documentnummer: 201316  
Kaartboek van het Kerkenarmenfonds
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1600-1700)    [Kok, N. (Niel)]
De kaartboeken van bovengenoemde instellingen bevinden zich in het Westfries Archief. In het jaarboek van 2010 zijn de kaarten van de `Huyssittende Armen deser stede Hoorn' afgebeeld.
In dit artikel laten we oude kaarten van het Kerkenarmen-fonds zien. H
et betreffen kaarten van landerijen in Wognum en Zwaag (waarvan percelen grenzend aan de Zwaagdijk). Het Kerkenarmenfonds bezat voor zover we weten geen land in Nibbixwoud. De kaarten van het Weeshuis zullen we in een volgend jaarboek beschrijven....etc

 

155. Documentnummer: 201317  
Honderd jaar later - Oude Hoornseweg
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913-2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Een ansicht en een foto van de Oude Hoornseweg, met een aantal vrolijk poserende Wognummers. De ansicht dateert van 1913.
Honderd jaar later, in het vroege voorjaar van 2013, maakte Martin Stam op dezelfde plek een foto van de straat en twaalfbuurtbewoners...etc

 

156. Documentnummer: 201318  
Hout en elektriciteit - Herinneringen aan Johan Kuiper
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1914-1972)    [Boer-Kuiper, D. (Dia) de & Kuiper, D. (Dirk)]
Mijn ouders Johan Kuiper (1914-1972) en Anna de Winkel (1918-2004) trouwden op 17april 1940. Mijn moeder kwam bij haar man en haar schoonmoeder Elisabeth Houten wonen.
Mijn grootmoeder Elisabeth Kuiper-Houten overleed in 1949. Grootvader Dirk Kuiper, geboren in 1885, was in november 1939 overleden en voor zover ik weet nam mijn vader het timmerbedrijf meteen over. Hij had geleerd voor timmerman op de ambachtsschool op het Keern te Hoorn. Hij was ook elektricien en erkend waterfitter, dat kon je op een bordje van de PWN aan de gevel zien!....etc

 

157. Documentnummer: 201319  
Over enkele Cafe's en een opgraving in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1582-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Op l2 juli l582 bekent Taems Jansz. uit Wognum f 150,- schuldig te zijn aan een zekere Geerte Lubbertsdochter wegens geleverd Delfts bier.
Van deze som mag hij f l00,- zonder rente blijven gebruiken zolang hij van Geerte bier slijt en zonder dat hij buiten haar wil om ook van een ander bier slijt.
Als borg voor deze lening stelt hij zijn huis en erf in Wognum, waar hij nu in en op woont. Het belendt met Pieter Stansz. ten westen en het predicantshuis(de pastorie dus) ten oosten. Ik heb nog te weinig onderzoek verricht om te kunnen vaststellen of dit café al lang bestond of wanneer het verdwenen is. Wel wordt het al genoemd in de l0e penning van1561. Dan is de bewoner Pieter Heijckxsz., waard. En het belendt aan de oostkant met het `paestors huis' ....etc

 

158. Documentnummer: 201320  
Belevenissen van burgemeester Jan Commandeur Tzn
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1835-1860)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Beschuldiging van sodomie
Op 22 december 1854 stuurt burgemeester Jan Commandeur Tzn. een brief met bijlagen aan de wel Edele Heer Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Hoorn. Het betreft een aanklacht van Cornelis van der Hulst wegens belediging door Pieter Hes. Het schrijven begint met getuigenverklaringen vande echtelieden Antje Bakker en Willem Stegeman, in wiens huis de beledigingen hebben plaatsgevonden. Hierna volgt de aanklacht van Cornelis van der Hulstzelf. Ten slotte komt beklaagde Pieter Hes aan het woord. Zijn verklaring volgt hierna......etc

 

159. Documentnummer: 201321  
Het meisje dat nooit in Wognum kwam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1911-1915)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Ik stel me voor dat Willem `s avonds na het eten rustig de poststukken van die dag een voor een opent. Het zijn doorgaans uitnodigingen en dankzeggingen voor optredens die hij ontvangt. Soms een brief vaneen familielid. Maar vandaag zit er een bijzondere brief bij. Het is een brief van een onbekend meisje van 24 jaar. En in de brief stort dat meisje meteen haar hele hart uit.
Ze schrijft over zichzelf, haar familie, haar dorp, haar uitgemaakte verloving en haar nieuwe onbereikbare liefde. Ze is niet gelukkig, zo schrijft ze, en ze roept de haar totaal onbekende Willem Saal op om haar te helpen. Willem leest de brief nog een of twee keer nauwgezet door totdat zijn vrouw hem roept voor een kopje thee.
Maar de dag erna laat de brief hem niet los en het eerste wat hij doet als hij klaar is met zijn werk, is hem nogmaals lezen. Ja, het staat er echt: 'Als U mij nu kunt helpen, maakt u een jong meisje gelukkig! etc.

 

160. Documentnummer: 201322  
Uit het leven van mijn grootvader Pieter van Diepen
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1842-1920)    [Diepen, M. (Marie) van]
Pieter van Diepen werd geboren op 29 oktober1842 als tweede zoon van Cornelis (Cees) van Diepen en Adriana Huiberts. Zij woonden aan de Noorddijk, gemeente Ursem. De Noorddijk was toen nog een klein doodlopend weggetje. Omdat er in Ursem toen nog geenkatholieke kerk was, werd Pieter gedoopt inde katholieke kerk van De Goorn. De dopeling werd in een schuitje naar de kerk gebracht. Vermoedelijk na de dood van Pieters opoe, Antje zoet, in1848, verhuisde het gezin van Cees van Diepen naar Obdam naar een boerderij die ook familiebezit was... rtc.
 

161. Documentnummer: 201323  
Woonterpjes uit de 12e eeuw in wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1100-1200)    [Schrickx, Ch. (Christiaan)]
Wokgunge
Wognum is een van de oudste plaatsen van West-Friesland. De plaatsnaam Wokgunge (Wognum)komt voor in een lijst van kerken die wordt gedateerd tussen 993 en 1049. Het benoemingsrecht van de pastoor en de inkomsten uit de parochie waren in bezit van de abdij van Echternach in het huidige Luxemburg.
Later kwamen deze rechten in bezit van de abdij van Egmond. Uit deze oude vermelding blijkt dat Wognum al in de 10e eeuw moet hebben bestaan. Het was toen een van de weinige plaatsen ineen uitgestrekt veengebied.
Een nog hogere ouderdom ligt niet voor de hand, aangezien vondstmateriaal uit die tijd in de omgeving van Wognum tot nu toe volledig ontbreekt. In de l0e eeuw was Wognum vermoedelijk niet meer dan een gehucht met een kapel en een aantal huizen....etc

 

162. Documentnummer: 201324  
Jaarkroniek 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [Schouwe-Schouten, T. (Trudy) & Admiraal-Koemester, J. (Joke) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Jaarkroniek 2012
 

163. Documentnummer: 201325  
Wat verdween in 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2012
 

164. Documentnummer: 201326  
Schenkingen 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Schenkingen 2012
 

165. Documentnummer: 201327  
Colofon 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [De Cromme Leeck]
Colofon 2013
 

166. Documentnummer: 201402  
Voorwoord 2014
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2014)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord 2014
 

167. Documentnummer: 201403  
Terugblik op 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Terugblik op 2013
 

168. Documentnummer: 201404  
Wat verdween in 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2013
 

169. Documentnummer: 201405  
Wognum 600 jaar stadsrechten
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1414-2014)    [Groot, K. (Ko)]
In het grijze verleden zijn aan verschillende plaatsen in ons land stadsrechten verleend. Doorgaans is dit reden om daar in jubileumjaren uitbundig aandacht aan te schenken en grootse stadsfeesten te vieren. Ook in onze regio is dat een bekend verschijnsel.
Dit ondanks het feit, dat in 1851 de stadsrechten volledig werden afgeschaft bij de vaststelling van de Gemeentewet en deze dus al 163 jaar niet meer bestaan.
Op vrijdag 2 februari 1414 verleende graaf Willem IV van Holland stedelijke rechten aan de gezamenlijke dorpen Wognem (Wognum), Oude-bucswoude (Hauwert), Nieuwebucswoude (Nib-bixwoud) en Watweijde (Wadway).
De originele oorkonde die hierop betrekking heeft, is bewaard gebleven en bevindt zich in het Westfries Archief in Hoorn. De vorming van de stede Wognum was daarmee een feit.....etc

 

170. Documentnummer: 201406  
Bernardus Haring
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1680-2014)    [Groot, K. (Ko)]
Haring... een bekende naam in Nibbixwoud, en alle Haringen in West-Friesland schijnen bovendien familie van elkaar te zijn.
Althans dat blijkt uit genealogisch onderzoek over de familie Haring in deze regio. In het Westfries Archief trof ik de stamboom aan van deze familie (nummer 0219 – 151H84).
De reden om deze stamboom na te slaan was dat ik in de archieven van de voormalige gemeente Nibbixwoud (nummer 0216 – 713 en 715) een militair zakboekje aantrof op naam van Bernardus Haring, geboren op 22 februari 1848 in Nibbixwoud......etc

 

171. Documentnummer: 201407  
Een stolp wordt riet gedekt
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2010)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
In waterrijke gebieden hebben mensen sinds mensenheugenis de daken van hun huizen met riet bedekt.
Riet is daar aan de waterkant in overvloed aanwezig, het is altijd eenvoudig te oogsten geweest, het is (was) goedkoop, het geeft een uitmuntende dekking, is isolerend en goed watergeleidend en men kan er ongemeen fraaie vormen in aanbrengen, al zullen de mensen in prehistorische tijden daar niet zo veel aandacht aan hebben geschonken.
Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke meter, zodat een rieten dak van 30 cm dikte ongeveer 39 kg per m² weegt. etc

 

172. Documentnummer: 201408  
Veertig jaar Koppenhoeve
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1973-2013)    [Bijman, H. (Hans) & Broekhuizen, Ina & Groot, Ko & Schreuder, Ansje & Sijm, Kees & Zanten, Yolanda van]
Aanleiding tot het samenstellen van dit artikel vormde het onderstaande redactionele stukje van Ansje Schreuder-Licht in dorpsblad Walhalla, nummer 21 van de 45e jaargang (2013), over het veertigjarig bestaan van de Koppenhoeve.
Vijf bewoners van het eerste uur, Ansje Schreuder-Licht, Hans Bijman, Kees Sijm, Yolanda van Zanten-Koningstein en Ron Bakker, vertellen hun verhaal.
Ko Groot schreef een inleiding en er wordt ook stilgestaan bij de nieuwste inwoners, de eerstgeborene én de nieuwste baby van de straat etc.

 

173. Documentnummer: 201409  
Het elektriciteitsbedrijf van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1910-2000)    [Groot, K. (Ko)]
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog had het raadslid Schoenmaker zich al eens in de openbare raadsvergadering erover beklaagd dat Nibbixwoud eigenlijk niet meetelde in de omgeving.
Het ontbrak er aan allerlei wezenlijke en belangrijke voorzieningen. Bij het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 18 mei 1914 had hij zich geschaamd voor zijn eigen dorp. Men had er geen spoorlijn, er was geen tramlijn, de telegraaf was onbekend, en ook elektriciteit en telefoon waren een onbekend fenomeen.
Hij verzocht het college dan ook dringend om eens te onderzoeken of er geen centrale telefoon zou kunnen komen. Dat hoefde niet veel te kosten. Een kantoortje voor ƒ 300 en een kantoorhouder voor ƒ 150 zouden de totale investering zijn. Het college kwam in de volgende vergadering met een antwoord: de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken! Het zou verstandig zijn om op betere tijden te wachten. Wel werd er toegestaan om een collecte te houden in het dorp voor de zwaar getroffen Belgische vluchtelingen.etc

 

174. Documentnummer: 201410  
Tentoonstelling 2013 - Op roet
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling 2013 - Op roet
 

175. Documentnummer: 201411  
Ontginning en afwatering van de Spanbroecker Kogge
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (800-1500)    [Bijman, A. (Arie)]
Tot in de middeleeuwen is het gebied achter de Hollandse duinen bedekt met een veenpakket. Vanaf ongeveer 800 na Chr. is men deze veenwilder-nis gaan ontginnen.
Het land ligt boven zeeniveau en de afwatering geschiedt via veenriviertjes van waaruit men het veen is gaan ontginnen.
Rond 1200 na Chr. is een groot gedeelte van het veen verdwenen. Na de ontginning van het veen, rond 1350 na Chr., wordt het land door dijken beschermd. De afwatering geschiedt door sluisjes tijdens eb. Het door zee omringde West-Friesland bevond zich in een hachelijke situatie.
Het bestaan van de bewoners hing af van de veiligheid die de omringdijk hun kon bieden...etc

 

176. Documentnummer: 201412  
Honderd jaar geleden (1914)
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1914)    [De Cromme Leeck]
Honderd jaar geleden (1914)
 

177. Documentnummer: 201413  
Een wandeling door Wognum in 1968
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1968)    [Groot, K. (Ko)]
Op 15 mei 1968 verschijnt het eerste nummer van het Wognumse dorpsblad Walhalla (Wognums Al-lerlei van Lezenswaardige Humoristische Actualiteiten, Leuteraire Letterkunsten en Activiteiten). Vijfentwintig jaar later, in 1993, wordt er een boekje samengesteld met een overzicht van een kwart eeuw dorps lief en leed. Ter gelegenheid van dit jubileum schrijft Ko Groot een verhaal over een wandeling door Wognum, gemaakt door ene Soimen.
Soimen loopt in 1968 van de Oosteinderweg tot de Kerkweg en beschrijft alles wat hij ziet en hoort. Daarmee zet hij een mooi tijdsbeeld neer van een periode die een kentering betekent in het vertrouwde, dorpse leven. Er komt nieuwbouw, er zijn plannen voor een gezondheidscentrum en een bejaardenhuis en misschien zal de kerk worden afgebroken. In de herfst van 2013, dus 45 jaar later, volgt Ina Broekhuizen de weg van Soimen nog eens en ze legt in een aantal foto’s vast waar hij over vertelt....etc

 

178. Documentnummer: 201414  
Jan en Corrie Boots, bewogen ondernemers
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1900-2000)    [Wester, P. (Peter)]
In het jaarboek van De Cromme Leeck uit 2005 vertelt Annie Wester-de Vries hoe door het tweede huwelijk van haar grootmoeder Grietje Wenker (Acht Zaligheden) haar familie werd verbonden met de Ligtharts van de Grote Zomerdijk.
Jan Boots was een nazaat van deze Ligtharts.
In dit artikel beschrijft Peter Wester, zoon van Annie, aspecten van het leven van Jan Boots en zijn vrouw Corrie Dudock. etc

 

179. Documentnummer: 201415  
Koekhakken
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2014)    [Wester, P. (Peter)]
Tijdens de kermis was het koekhakken eeuwenlang een algemeen voorkomend maar niet geheel ongevaarlijk volksvermaak. De koeken werden er speciaal voor gebakken: dunne, platte, kleverige en taaie stroopkoeken. Het was de kunst die koeken met een bijltje in een aantal afgesproken slagen, drie was het standaardaantal, op een hakblok door te hakken. Meestal was het een weddenschap tussen twee personen. De verliezer betaalde alle kosten: het gebruik van bijl en hakblok en de gebruikte koeken. Door de koek vast te houden tijdens het hakken, omdat die anders zou wegspringen, liep men de kans in het beste geval één vinger en in het slechtste geval een hele hand kwijt te raken. Overmatig gebruik van alcohol vergrootte het gevaar. De koek werd meestal bij plaatselijke ondernemers ingekocht. De investering in een koekhakkraam was klein, maar het inkomen dat men hiermee verdiende evenzeer. Er was namelijk veel concurrentie. Het West-Friese dialect kent de uitdrukking ‘laat ze maar koekhakken’, de betekenis is ‘laat ze maar begaan’.
 

180. Documentnummer: 201416  
Een historische akte uit 1063
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1063)    [Kuijlman, J.,W.]
Dat de naam Woggungen (Wognum) voorkomt in een akte uit 1063 is bij velen bekend.
950 jaar geleden werd in deze akte geschreven over de kerk van dit dorp! Dat betekent dat hier ruim voor die tijd al bewoning was: die eerste Wognumers bouwden een aan de heilige Hiëronymus gewijde kapel op de plaats van de protestantse kerk aan de Raadhuisstraat.
Archeologisch onderzoek tijdens de restauratie van die kerk in 1974 bracht aan het licht dat onder het gebouw overblijfselen aanwezig zijn van vrijwel zeker de oude Hiëronymuskapel.
In de akte uit 1063 worden meer namen genoemd van dorpen in het huidige Noord- en Zuid-Holland. Zij bestonden dus alle reeds in de 11e eeuw. De heer J.W. Kuilman uit Zandvoort heeft de akte bestudeerd en daarover onderstaand artikel geschreven etc

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 april 2022